LTMT2
LTMT2
Change background image
LTMT2

We are family!


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

Sat May 19, 2012 7:54 pm
Mr.Tuan
Mr.Tuan

Admin

Tình hình là thứ 2 thi C nên post cho ae mấy bài tủ mà ôn.Trúng thì trúng ko trúng thì trượt nha BT C tủ đây! 4215423796
Bài 1: Cho một dảy số nguyên n phần tử a[0],a[1]..a[n-1] tìm số lớn nhất của dảy. Điều kiện n<100.
Dử liệu nhập xuất ra màn hình:
// cho 1 day so, tim so lon nhat trong day
#include
#include
int main()
{
int i,max,n;
int a[100];
printf("nhap n=");scanf("%d",&n);
printf("nhap day so : ");
scanf("%d",&a[1]);
max=a[1];
for (
i=1;i<n;i++)
{
scanf("%d",&a[i]);
if (
a[i]>max) max=a[i];
}
printf("so lon nhat la: %d",max);
getch();
}

Bài 2: Cho một dảy số nguyên n phần tử a[0],a[1]..a[n-1] tìm số âm lớn nhất của dảy. Điều kiện n<100. dử liệu nhập xuất ra màn hình
// cho 1 day so, tim so am lon nhat trong day
#include
#include
int main()
{
int i,max,n;
int a[100];
printf("nhap n=");scanf("%d",&n);
printf("nhap day so : ");
max=0;
for (
i=0;i<n;i++)
{
scanf("%d",&a[i]);
if (
a[i]<0) max=a[i];
}
for (
i=0;i<n;i++)
if ((
a[i]<0)&&(a[i]>max)) max=a[i];
if (
max==0) printf("\nkhong ton tai so am lon nhat");
else
printf("\n so am lon nhat la: %d",max);
getch();
}

Bài 3: Cho một dảy số nguyên n phần tử a[0],a[1]..a[n-1] sắp xếp tăng dảy số. Điều kiện n<100. dử liệu nhập xuất ra màn hình
[color=#000000]//thuat toan noi bot
#include
#include
int main()
{
int a[100];
int i,j,n,tg;
printf("nhap n=");scanf("%d",&n);
printf("nhap phan tu");
for (
i=0;i<n;i++)
scanf("%d",&a[i]);
for (
i=1;i<n;i++)
for (
j=0;j<i;j++)
if (
a[i]<a[j])
{
tg=a[i];
a[i]=a[j];
a[j]=tg;
}
printf("day sau khi sap xep la");
for (
i=0;i<n;i++)
printf("%d ",a[i] );
getch();
}
[/color
Bài 4: Đảo xâu
/*
- Dao xau
- VD: abc --> cba
*/
#include
#include
#include
#define MAX 50
int main()
{
char a[MAX], b[MAX];
int i;
/* Nhap xau */
printf("Nhap xau can dao: ");
gets(a);
/* Bat dau dao xau */
for (i=0;i<strlen(a);i++)
b[i]=a[strlen(a)-1-i];
b[strlen(a)]=0; /* Tao gia tri NULL ket thuc xau */
/* Xua xau da dao */
printf("Xau sau khi dao la: ");
puts(b);
getch();
return
0;
}

Bài 5: Nhập mảng n số nguyên. In ra phần tử xuất hiện nhiều nhất.
/*
- nhap mang n so nguyen
- in ra phan tu xuat hien nhieu nhat
*/
#include
#include
#define MAX 50
/*dem so lan xuat hien*/
int count(int *a, int n, int x)
{
int c=1, i;
for (
i=0;i<n;i++)
if (
x==a[i]) c++;
return
c;
}
int main()
{
int a[MAX], n, i;
int imax, max=0;
do
{
printf("Nhap so phan tu cua mang N = ");
fflush(stdin); scanf("%d",&n);
if (
n<=0 || n>MAX)
printf("Nhap sai roi, nhap lai de^!\n");
} while (
n<=0 || n>MAX);
for (
i=0;i<n;i++)
{
printf("Phan tu thu %2d = ",i+1);
fflush(stdin); scanf("%d",&a[i]);
if (
count(a,i,a[i])>max)
{
max=count(a,i,a[i]); imax=i; }
}
printf("Phan tu xuat hien nhieu nhat trong mang la %d voi %d lan xuat hien.\n",a[imax],max);
getch();
return
0;
}
https://ltmt2.forum-viet.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Mr.Tuan
Trả lời nhanh
Tue Jul 24, 2012 9:40 am
b3ngool1102
b3ngool1102

Trung sĩ

éc bây h nhìn vào cái này tao chảng biết đc một cái rì cả

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà b3ngool1102
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết